Новини

Владимир Уручев бе домакин на кръгла маса „Младите фермери - ключът към бъдещата ОСП“

 15.12.2018

Обновяването на поколенията и привличането на повече млади хора в земеделието отново бе в центъра на дискусии на проведената на 15 декември в АУ-Пловдив кръгла маса на тема  „Младите фермери - ключът към бъдещата ОСП“. Кръглата маса е продължение на поредицата инициативи на евродепутата Владимир Уручев в подкрепа на младите хора в земеделието и на проведения през месец април т.г. Национален форум на младите фермери под мотото “Предай нататък”.

Уручев изрази задоволство от все по-активния интерес на младите фермери към участие в дискусиите за новата ОСП. Той ги поздрави за успешния “рестарт” на Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ), на проведеното по-рано в същия ден Общо събрание на асоциацията. Уручев пожела на новото ръководство на НАМФБ да обединят енергията на младите земеделски производители за пълноценно участие в новата ОСП и за изграждането на устойчив земеделски сектор в България.

Евродепутатът запозна младите фермери с новата “архитектура” на ОСП, залегнала в проекта на Регламент за Националните стратегически планове. Той разясни т.нар. „нов модел за осъществяване на политиката“, който представлява нов тип разпределяне на отговорностите между ЕС и държавите членки с фокус върху постигнатите резултати. Новият модел цели опростяване на прилагането чрез минимална намеса на Брюксел.

“Занапред ЕК няма да дава детайлни инструкции за всяка мярка и интервенция, а ще определя само основните параметри на политиката. Така вместо настоящите 69 мерки и подмерки, в новата ОСП ще бъдат заложени 8 основни области на действие в рамките на развитието на селските райони”, уточни Уручев.

Наред с Новия модел на прилагане и Националните стратегически планове, които държавите членки следва да изготвят, Уручев посочи, че основен акцент на новата ОСП ще бъдат именно младите земеделски стопани, борбата с климатичните промени и внедряването на новите технологии в земеделието.

Представителят на МЗХГ, Мария Стефанова от дирекция “Директни плащания и идентификация на земеделските парцели” на свой ред подчерта, че младите фермери са във фокуса на политиката на МЗХГ за новия програмен период и че тяхното мнение е важно за министерството. Експертът изведе основните предизвикателства за земеделието през новия програмен период - застаряване на населението, нужда от иновации, обмен на знания и добри практики и др. 

По отношение на подготовката на Националните стратегически планове, тя разясни, че в момента се изготвя техническо задание за възлагане изработването на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), който трябва да бъде завършен до средата на следващата година. Резултатите от анализа ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане и са неразделна част от подготвката на Националния стратегически план.

Във връзка с преговорния процес по новата ОСП, тя подчерта, че министерството участва активно в работните групи на Съвета и се бори за защита на националните интереси по отношение на обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

Ректорът на АУ-Пловдив, проф. д-р Янчева обърна внимание на връзката “земеделие- наука” и предложи по-тясно сътрудничество с академичните среди при подготовката за новия програмен период. Тя призова в бъдещия Национален стратегически план да се направи внимателна оценка на обучителните организации, които имат право да обучават.

Допълнителна информация за резултатите от проведеното Общо събрание на НАМФБ може да намерите тук.