Новини

Владимир Уручев в подкрепа на пчеларския сектор в Европа

 01.03.2018

На 1 март на пленарна сесия в Брюксел, Европейският парламент прие Резолюция относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС.

Резолюцията, изготвена въз основа на  доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI), подчертава значението на пчеларския сектор в ЕС, който осигурява поминък или допълнителен доход за повече от половин милион европейци и оказва ключова роля за запазване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, посредством опрашването (84 % от растителните видове и 76 % от производството на храни в Европа зависят от опрашването чрез пчели).

Съществен проблем в сектора е разпространението на фалшив мед на Вътрешния пазар и неточностите в етикетирането, които водят до заблуда на потребителя. Според данните в доклада на COMAGRI, медът е третият най-често фалшифициран продукт в световен мащаб, като фалшифицирането по отношение на вноса в ЕС засяга предимно меда с произход от Китай. Разпространението на фалшив мед се отразява негативно на изкупната цена като най-засегнати са основните страни-производители на мед, сред които е и България. В отговор на тези предизвикателства, докладът препоръчва конкретни мерки за борба с незаконните практики и измамите: засилване на контрола чрез разработване на аналитични лабораторни методи за установяване на фалшификациите, мониторинг на безопасността на храните в заводите за опаковане на мед, както и задължителното и точно етикетиране на произхода на меда и пчелните продукти, за да се избегне подвеждане на потребителите.

Евродепутатът Владимир Уручев подкрепи призива за по-строги изисквания относно етикирането на пчелните продукти, така че да се гарантира по-добра информираност на потребителите на ЕС. В тази връзка, с приетата резолюция се отправя искане към Комисията да измени Директивата за меда по отношение на използването на наименованието "мед" или "приготвен с мед" при обозначението на преработените продукти, така че второто наименование да може да се използва, единствено ако поне 50% от захарното съдържание на продукта произхожда от мед.

Друг важен призив на евродепутатите е свързан с опазването на здравето на пчелите и борбата с болестите и вредителите по пчелите, в т.ч. употребата на вредни активни субстанции, каквито са неоникотиноидите. Изразявайки безпокойство относно повишената смъртност и спадът на пчелите, Владимир Уручев призова за разработване на широкомащабна и дългосрочна стратегия за здравето на пчелите. Той подчерта и необходимостта от мерки, насочени към обучението на квалифицирани ветеринарни кадри в борбата с болестите и вредителите по пчелите.

Не на последно място резолюцията акцентира върху нужната финансова подкрепа за пчеларския сектор в Европа. Бюджетът на националните програми за пчеларство е в размер на 36 млн. евро, което представлява 0.3% от общия бюджет на ОСП. С  огле подпомагане и запазване на дейността на европейските пчелари, докладът предлага 50% увеличение на бюджета в ОСП след 2020г., в т.ч. подкрепа за обучение и квалификация на пчеларите, инвестиции в наука, иновации и пазарни модели.

Като добра практика, която да намери приложение на европейско ниво, се посочва словенската инициатива "Медена закуска", която дава възможност на децата в училище да консумират повече мед и да разберат за полезното му действие. В тази връзка Владимир Уручев насърчи прилагането на подобна инициатива и в България, подчертавайки че това „би било едно прекрасно допълнение към вече съществуващата схема "Училищни плодове, зеленчуци и мляко". 

Пълен текст на Резолюцията относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС