Отчет 2015

Уважаеми съграждани,
За мен е удоволствие да Ви представя настоящия отчет за работата ми като евродепутат през 2015 година. В него ще намерите информация, както за парламентарната ми дейност в областта на енергетиката, индустрията и земеделието, така и за
кампаниите и инициативите, които реализирах в страната чрез моите информационни центрове в Смолян, Враца, Козлодуй, Перник, Видин и Монтана.
През изминалата година ключовото досие, по което работих, бе предложението за Стратегията за Европейски енергиен съюз най-големият проект по пътя към енергийното обединение на ЕС от времето на Договора за създаването на Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г., касаеща важни за България теми като диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряване на енергийната инфраструктура, насърчаване на енергийната ефективност, но най-вече ускореното създаване на регионален енергиен пазар и Югоизточен Европейски газов хъб. Работих за приемането на такова европейско законодателство, което да намали енергийната ни зависимост от конвенционални енергоносители, и чрез което да постигнем екологосъобразно и едновременно конкурентно енергоснабдяване на европейската индустрия.
В областта на земеделието считам за значим приносa ми към новите мерки за здравословно хранене в училище, в които залегнаха моите предложения за консумация в българските училища на традиционните мед, кисело мляко и сирене, както и подкрепата ми за създаването на повече организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците. Включих се и с конкретни предложения за опростяване на Общата селскостопанска политика с оглед намаляване на административната тежест за фермерите. Устойчивото развитие на планинските региони в Югоизточна Европа е друга приоритетна за мен тема, по която продължих работата си и през изминалата година.
В ежедневната си дейност като член на Комисията по земеделие в ЕП настоявах за подкрепа на младите хора, които искат да се занимават със земеделие. В тази връзка през 2015 г. организирах поредица от инициативи за насърчаване на младите хора към развитието на модерно земеделие в България. Чрез подкрепата ми за второто издание на международното състезание „Земеделие на бъдещето” дадох възможност на млади агро-предприемачи да споделят своите иновативни идеи. Организирах и Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015, чиято цел бе да насърчи младите производители в селските райони.
Пак към младите бяха ориентирани и още два обявени от мен конкурси: областният конкурс „Модерната визия на моето родно място” и конкурсът за есе на тема: “Искам да живея в родния си град, защото...”. В търсене на отговор на наболелия въпрос как да спрем изтичането на този интелектуален капитал от България, се опитах да провокирам младите хора да помислят какво би ги накарало да останат и да се реализират в професионален и личен план там, където са родени.
Правата на хората с увреждания и тяхната интеграция, особено на пазара на труда, продължи да бъде в моето полезрение, тъй като смятам, че в България има какво да се направи в посока премахване на все още съществуващите пред тях бариери. Затова и тази година бях патрон на Четвъртия Национален фолклорен фестивал за хора със специални нужди.
Осъзнавам, че всички изброени тук резултати от дейността ми, нямаше да бъдат възможни без подкрепата на моите колеги - евродепутати от българската делегация на ГЕРБ в ЕНП, но най-вече на моя екип, както в Брюксел - в лицето на моите съветници Ренета Шипкова и Йоана Илиева, така и в България - Мария Дончева от Информационния център във Враца, Димитрина Павлова от Информационния център във Смолян, както и моя национален сътрудник Димитър Стоянов.
За да съм още по-близо до все повече от Вас, които избрахте да Ви представлявам в ЕП, през настоящата година разширих мрежата си от Информационни офиси и отворих такива в Монтана, Видин и Перник. С тях, броят на Информационните центрове, за които пряко отговарям, е общо шест.
Чрез Програмата за посещение на Европейския парламент „доближих” над 100 сънародници от цялата страна до Европейския съюз. През 2015 г. бях домакин на четири такива групи.
За същия период предоставих възможност на шестима млади българи да натрупат ценен практически опит като мои стажанти в Европейския парламент.
Това бяха само част от моите политически ангажименти, отговорности и инициативи. Повече подробности за тези и останалите, може да намерите в текста на настоящия отчет.

Благодаря ви за интереса към моята работа и приятно четене.

Ваш,

 

 

Отчет 2009 - 2014


Уважаеми съграждани,

За мен е удоволствие да Ви представя настоящия отчет за дейността ми  като депутат в Европейския парламент. В него ще намерите информация както  за парламентарната ми дейност в областта на енергетиката, индустрията  и околната среда, така и за кампаниите и инициативите, които реализирах в  страната чрез моите информационни центрове в Смолян, Враца и Козлодуй.
Постарах се „да доближа” над 500 сънародници от цялата страна до мате- рията и духа на Европейския съюз, която възможност ни се предоставя от Про- грамата за посещение на Европейския парламент чрез организиране на т.нар.  посетителски групи. Бях домакин на 19 такива групи.

През този период осигурих възможност на 38 млади българи да натрупат  ценен практически опит като мои стажанти в Европейския парламент.

През изминалия мандат бях докладчик от страна на ЕП по регламента на  Европейския съюз за техническото изпълнение на Протокола от Киото към  Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, както и по решението  на Съвета за одобрение на изменението от Доха на Протокола от Киото - два  документа с изключителен принос за глобалните усилия на страните членки на  Европейския съюз за овладяване изменението на климата.
Друго ключово досие, по което работих интензивно като съдокладчик, бе предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ  от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй”. Удовлетворен съм, че бяха приети внесените от мен изменения,  които позволиха да бъдат отпуснати допълнителни 300 милиона евро финансова помощ от ЕС за периода 2010-2013 година като компенсации за  предсрочното извеждане от експлоатация на реакторите в Козлодуй.

Не по-малко усилия вложих и в постигането на съгласие и одобрение от Парламента за отпускането на други 293 милиона евро (по цени от  2011 г.) финансова помощ за периода 2016-2020 година за извеждане от експлоатация на тези блокове, за да не се изразходват национални сред- ства за тази дейност в трудните икономически времена.

Изработих и становище относно предложението за регламент, касаещ трансевропейската енергийна инфраструктура, както и на друго,  свързано с ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали. Участвах в предложението за обща резолюция относно изпълнението на Дунавската стратегия. Отправих парламентарни въпроси относно младежката безработица с искане за реорганизирането на европейските фондове за младежка  заетост.

Други мои инициативи в областта на климата и енергетиката бяха свързани с важните за България теми като достъпност и сигурност на  енергийните доставки и постигането на реално функциониращ вътрешен европейски енергиен пазар, включително и чрез механизма за обмен на  информация по междуправителствените споразумения за енергийни доставки с трети страни.

Заех позиции по директивите за качеството на горивата и енергийната ефективност, по доклада за внедряването на интелигентни мрежи  за управление на ВЕИ сектора, участвах в разглеждането на Енергийната пътна карта за периода до 2050 година, доклада за ефективното използ- ване на стратегическите суровини и други.
Работих за приемането на такова европейско законодателство, което да намали енергийната ни зависимост от конвенционални енергоно- сители и чрез което да постигнем екологосъобразно и едновременно конкурентно енергоснабдяване на европейската индустрия.
Считам за изключително важно популяризирането на българската култура и постиженията на българската наука в европейските институции  и в България. Ето защо организирах изложба за нанотехнологии и научен семинар в ЕП на тема: „Български високи и нанотехнологии за повишена  сигурност и по-добра защита на европейските граждани” с участието на български и чуждестранни лектори и кръгла маса във Враца по повод 80  години от рождението на проф. Александър Фол на тема: „Тракийската култура – неделима част от европейската цивилизация”.

Това бяха само част от моите политически ангажименти, отговорности и задачи. Повече подробности за тези и останалите ми инициативи  може да намерите в текста на настоящия отчет.

Гордея се с постигнатите резултати, но осъзнавам, че те нямаше да бъдат възможни без подкрепата на моите колеги - евродепутати  от българската делегация на ГЕРБ в ЕНП, но най-вече на моя екип, както в Брюксел - в лицето на моите съветници Гергана Младенова и Ренета  Шипкова, така и в България - Димитрина Павлова от Информационния център в Смолян, Мария Дончева от Информационния център във Враца,  Илиана Владимирова от Информационния център в Козлодуй, както и на моите национални сътрудници Анжелина Тотева и Димитър Стоянов.

Стремях се, въпреки напрегнатото ежедневие, да съм близо до всички Вас, които избрахте да Ви представлявам, да се вслушвам във Вашите  съвети, напътствия и критики и където мога – да помогна.

Благодаря Ви за интереса към моята работа и приятно четене!